Nirinberg, Zubarev, Hotel, 1985

Zurück
Dnepropetrovsk-Hotel-Nirinberg-Zubarev-1985-20080807-007

Hotel für die Zirkusartisten

Bul. Baumana, Dnjepropetrovsk

1985

Oleg Tschmona


© ostarchitektur.com