S. Kurdjani, N. Kurdjani, Restaurant, 1938

Weiter
Georgien-Tiflis-Kaukasus-2014-09-23-109

Station Drahtseilbahn und Restaurant

Tiflis 

1938

S. Kurdjani, N. Kurdjani


© ostarchitektur.com